Inteligentne Domy Kraków

Home Assistant na Dellu Wyse – cz.2 Instalacja Home Assistant

Home Assistant na terminalu Dell Wyse Dx0D – część II – Instalacja Home Assistant.

Komendy użyte w przykładzie:

Aktualizacje:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Instalacja dockera (w przypadku instalcji Ubuntu wraz z docker’em można pominąć):

sudo -i

apt-get install \
apt-transport-https \
ca-certificates \
curl \
gnupg-agent \
software-properties-common

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –

apt-key fingerprint 0EBFCD88

add-apt-repository \
“deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) \
stable”

apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

docker run hello-world

systemctl enable docker

Instalacja Home Assistant:

apt-get install \
apparmor-utils \
avahi-daemon \
dbus \
jq \
network-manager \
socat

curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/supervised-installer/c674830d8ddc6af9d618755a7995af939dd73fde/installer.sh" | bash -s


Wklejanie komend do okna terminala – kliknięcie prawym klawiszem myszy.